Vuokrausehdot

Vuokraapaku.fi noudattaa
SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N yleisiä vuokrausehtoja soveltuvin osin.​

VUOKRAAPAKU.FI –VUOKRAUSEHDOT​

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (Vuokraamo) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön välillä (Vuokraaja). Vuokrasopimuksen maksajapuoli voi olla yritys, mutta vastuuhenkilö on yksityishenkilö, joka autoa tosiasiallisesti ajaa tai on ollut sopimuksen allekirjoittajana. Jos autoa ajaa joku muu, kuin sopimuksen allekirjoittaja, niin silloin vastuu on edelleen sopimuksen allekirjoittajalla. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Jos ajokorttia ei ole ja auto on silti vuokrattu asiakkaalle niin, että joku muu ajaa autoa, tämä ei poista allekirjoittajan vastuuta vahinkojen suhteen. Auto luovutetaan henkilölle, jolla on olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito. Vuokraamon edustajalla on oikeus olla vuokraamatta ajoneuvoa, jos hän katsoo, että asiakas ei pysty ottamaan vastuuta ajoneuvosta. Vuokraamon edustajan ei tarvitse perustella erikseen kielteistä päätöstään.

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KAYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Vuokraajan pitää ottaa autosta kuvia auton haun yhteydessä ja myös palauttaessa joka puolelta, niin että kaikki pinnat tulee kuvattua. Tarvittaessa vuokraajan (vuokralleottaja) pitää todistaa kuvilla, että hänen aikanaan ei ole vahinkoa tapahtunut.

3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

(7-11m3) autoilla voi ajaa 100 km ja erikoiskokoisilla (13-19m3) 200 km ilman erillistä km-korvausta. Ylimenevät kilometrit 20 senttiä / km (polttoaine ei sisälly hintaan). Lähialueille (Tampere, Turku, Lahti) teemme asiakkaalle pyydettäessä erillisen tarjouksen.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Jos vuokraamon edustaja ei ole saanut ajoneuvon kuljettajan tietoja ja allekirjoitusta, niin vastuu autolle tapahtuneista vahingoista on aina viime kädessä sopimuksen allekirjoittajalla.

Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu joko sähköisesti netissä hyväksymällä vuokrausehdot tai suoraan kentällä konkreettisesti sopimuksen allekirjoituksella (palveluaikoina). Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo- opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Jos kieltoa rikotaan, siitä seuraa 780 euron sakko. Jos auto on siivoamatta (omat jäljet), niin asiakkaalta peritään tästä 100 € sakko.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mahdollisista sakoista Vuokraamo perii 60 euron käsittelymaksun.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Kun auto otetaan käyttöön, nollataan trippimittari ja kun auto palautetaan, tankataan omien ajojen mukaan. Auton pitää olla tankattuna ennen vuokra-ajan loppumista ja luovutettava tankattuna vuokraamon edustajalle. Jos autoa ei ole tankattu, peritään polttoaineiden lisäksi tankkauskulu 20 €. Jos asiakas ei esitä kuittia tankkauksesta tai näytä valokuvaa polttoainemittarista, jossa näkee, että on tankattu dieseliä ja paljonko, niin vuokraamolla on oikeus periä polttoainekulut mittarilukeman mukaisesti sekä tankkauskulu 20€.

4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on vastuussa sopimuksessa määritetyn omavastuuosuuteen saakka kaikista kuluista ja vahingoista, jotka hän Vuokraamolle aiheuttaa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Autolle aiheutuneen vahingon korjauksen hinta määräytyy ammattikorjaamon hinta-arvion mukaan. Kuluihin lasketaan mm. toimistokulut ja vuokraamon työtunnit 60 € / t, kuljetukset korjaamolle sekä vastapuolelle aiheutetut vahingot, koska vastapuolelle maksetut korvaukset nostavat autovuokraamon vakuutuksen hintaa. Vastapuolen vahinko on korvattava täysimääräisenä omavastuuosuuteen saakka.

Vuokraajan vastuu on rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Jos autoa on kolhittu vuokra-ajan sisällä useammasta eri kohdasta, jokainen kolarikohta katsotaan erillisenä vahinkona. Perusomavastuuta voi pienentää asiakkaan toimesta vuokraamon asettamaan rajaan saakka. Omavastuun pienennys yli 12m3 autoissa ainoastaan 800€ saakka, jos ilma on huono tai muista erikseen perustelemattomista syistä, Vuokraapaku.fi:llä on myös oikeus olla antamatta omavastuun alennusta asiakkaalle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen autoa hakiessaan maksukortillaan tai käteisellä. Nettivarauksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus maksaa auto ennakkoon eri maksuvälineillä. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus silloin, kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat, maksut ja sakot, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus, milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta myöhästymissakko vuokra-auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä ja Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Sakko on ensimmäiseltä tunnilta 85 euroa, sekä 25 euroa jokaiselta seuraavalta tunnilta. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava tankattuna samaan kohtaan, missä tankkimittari oli autoa otettaessa käyttöön. Auton kulutus ilmoitetaan erikseen vuokrasopimuksessa ja kun asiakas aloittaa vuokrauksen, hänen pitää nollata trippimittari. Kun asiakas palaa takaisin, hän näkee, paljonko hän on ajanut ja tankkaa sopimuksessa määritellyn kulutuksen mukaan. Jos auton tankki on täynnä, niin asiakkaan ei tarvitse laskea erikseen tankattavan polttoaineen määrää, vaan se riittää, että hän tankkaa auton täyteen ajon jälkeen.

Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, asiakkaalle ei seuraa siitä hyvitystä. Auto voidaan kuitenkin palauttaa ainoastaan sovitusti Vuokraamon kanssa.

Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.

10. AUTON AVAIMET

Auton avaimia ei saa jättää muualle, kuin vuokraamon kanssa sovittuun paikkaan ja aikaan. Tästä sopimuksesta pitää olla todisteena kirjallinen näyttö. Jos asiakas jättää avaimet kiellosta huolimatta muualle kuin sovittuun paikkaan ja aikaan, niin Vuokraamolla on oikeus sakottaa asiakasta 600 euron summalla sekä tämän lisäksi veloittaa asiakkaalta autolle aiheutetut vahingot täysimääräisenä. Näihin vahinkoihin liittyy varkaus, ilkivalta sekä kolarivahingot.

11. AUTOVARAUKSEN PERUMINEN

Autovaraus voidaan perua ennen vuokra-ajan alkua. Jos vuokrausta ei peruta ajoissa, niin Vuokraamo perii asiakkaalta täyden auton vuokran. Jos peruutus tehdään 24 h sisällä, ennakkoon maksetusta vuokrasta palautetaan 50 %. Jos peruutus tehdään aikaisemmin, niin Vuokraamo palauttaa asiakkaan maksaman vuokran täysimääräisenä vähentäen vuokrasta 5 euron palvelumaksun.

12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

13. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Varaa paku