Vuokrausehdot

Tutustu vuokraehtoihimme täältä

1. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Vuokrasopimus tehdään auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (jäljempänä vuokraamo) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön (jäljempänä vuokraaja) välillä.

Vuokrasopimuksen maksajapuoli voi olla yritys, mutta vastuuhenkilö on yksityishenkilö, joka autoa tosiasiassa ajaa tai on ollut sopimuksen allekirjoittajana. Jos autoa ajaa joku muu kuin sopimuksen allekirjoittaja, niin silloin ensisijainen vastuu on sopimuksen allekirjoittajalla. Tarkemmin tästä kohdassa 4.

Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu joko sähköisesti hyväksymällä vuokrausehdot ja tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai toimistolla sopimuksen allekirjoituksella (palveluaikoina).

Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraaja on kuitenkin velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi.

Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava vuokraamolle. Vuokraajan pitää ottaa autosta kuvat autoa hakiessa ja palauttaessa, niin että kaikki pinnat tulee kuvattua. Tästä lähetetään tarkat ohjeet asiakkaalle sähköpostiin heti auton varauksen jälkeen.

Tarvittaessa vuokraajan (vuokralleottaja) pitää todistaa kuvilla, että hänen aikanaan ei ole vahinkoa tapahtunut. Jos vuokraaja ei ole ottanut kuvia, niin silloin hän ei pysty todistamaan, että vahinkoa ei ole tapahtunut vuokra-aikana. Tällöin vuokraajan katsotaan rikkoneen sopimusta ja mahdollinen vahinko sivukuluineen veloitetaan täysimääräisenä vuokraajalta ilman omavastuurajaa.

3. ULKOMAILLE VIENTI

Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille, ellei siitä ole sovittu vuokraamon kanssa etukäteen. Ulkomaillevientimaksu on autosta riippuen noin 30 euroa / vrk. Lisäksi maasta riippuen, pitää tehdä maastavientilupa, joka maksaa 50 euroa. Kaikki mahdolliset tie-ja tullimaksut pitää vuokraajan hoitaa itse. Jos vuokraamo saa asiakkaan vuokraaman auton johdosta tietullilamaksuja, niiden selvittelykulut ovat 60 euroa. Sen lisäksi asiakkaan pitää maksaa varsinainen tullimaksu ja mahdolliset perintäkulut ja korot.

4. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

6m3-13m3 kokoisilla pakettiautoilla voi ajaa 200 km ilman erillistä km-korvausta. Ylimenevät kilometrit 20 senttiä / km (polttoaine ei sisälly hintaan). Lähialueille (Tampere, Turku, Lahti) teemme asiakkaalle pyydettäessä erillisen tarjouksen.

Erikoiskokoisilla pakuilla (14m3-20m3) ylimenevät kilometrit 30 senttiä / km.

Asiakkaan on itse ilmoitettava kilometrit ajon jälkeen, jonka jälkeen lähetämme niistä erillisen laskun. Ajomatka voidaan myös laskea etukäteen ja sisällyttää kokonaishintaan.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Jos vuokraamon edustaja ei ole saanut ajoneuvon kuljettajan tietoja ja allekirjoitusta, niin vastuu autolle tapahtuneista vahingoista on aina viime kädessä sopimuksen allekirjoittajalla. Jos ajoneuvoa käyttää joku muu kuin vuokrasopimuksessa ilmoitettu kuljettaja ja ajoneuvolle sattuu vahinko, mahdollinen vahinko pitää korvata täysimääräisenä, eikä omavastuuraja silloin päde. Vuokraajan pitää myös maksaa vuokraamolle 200 euron sakko, jos hän on luovuttanut auton ilman vuokraamon lupaa toiselle.

Vuokraaja ja kuljettajat sitoutuvat siihen, että he vuokrausehtojen lisäksi he ovat lukeneet heille lähetetyt hakuohjeet ja noudattavat niitä. Ohjeet lähetetän heille heti kun auto on varattu ja maksettu. (Hakuohjeita ei voi sisällyttää yleisiin vuokrausehtoihin, koska ne poikkeavat riippuen autosta ja hakupaikasta). Jos vuokraaja ei löydä sähköpostistaan hakuohjeita, hänen pitää välittömästi ottaa yhteyttä vuokraamoon ja varmistaa, että hän saa ne ja on perehtynyt niihin, ennen kun ottaa ajoneuvon käyttöön.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo- opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Jos kieltoa rikotaan, siitä seuraa 780 euron sakko. Jos auto on siivoamatta (omat jäljet), niin asiakkaalta peritään tästä 100 € sakko.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mahdollisista sakoista vuokraamo perii 60 euron käsittelymaksun.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Kun auto otetaan käyttöön, nollataan trippimittari ja kun auto palautetaan, tankataan omien ajojen mukaan. Auton pitää olla tankattuna ennen vuokra-ajan loppumista ja luovutettava tankattuna vuokraamon edustajalle.  Jos asiakas ei esitä kuittia tankkauksesta tai näytä valokuvaa polttoainemittarista, josta näkee, että on tankattu ja kuinka paljon, niin vuokraamolla on oikeus periä polttoainekulut siihen saakka, että polttoainetankki on täynnä sekä tankkauskulut 20€.

5. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Rike- ja sakkomaksut ovat kuljettajan vastuulla. Kaikki muut vahingot ovat ensisijaisesti vuokraajan vastuulla, koska hän sähköisellä tunnistautumisellaan on allekirjoittanut vuokraussopimuksen.

Kuljettajan on hyvä tarkistaa, että kaikki ovet ja kahvat ovat ehjät ja ilmoittaa mahdollisista vioista heti vuokrauksen alussa. Jos kahva, ikkuna tai ovi rikkoutuu vuokrauksen aikana, niin se katsotaan vuokraajan aiheuttamaksi vahingoksi.

Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Jos ajokorttia ei ole ja auto on silti vuokrattu asiakkaalle niin, että joku muu ajaa autoa, tämä ei poista allekirjoittajan vastuuta vahinkojen suhteen. Jos auto on luovutettu kuljettajalle, josta ei vuokraamolle ole ilmoitettu vuokrauksen yhteydessä,  siitä seuraa 200 euron sakko. Lisäksi jos tässä yhteydessä ajoneuvolle ja vuokraamolle aiheutuu vahinkoa, vuokraajan pitää korvata vuokraamolle vahingonkorvaukset täysimääräisenä eikä omavastuuraja silloin päde.

Ajoneuvo luovutetaan henkilölle, jolla on olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito. Vuokraamon edustajalla on oikeus koska tahansa peruuttaa vuokraus ja olla vuokraamatta ajoneuvoa, jos hän katsoo, että asiakas ei pysty ottamaan vastuuta ajoneuvosta. Vuokraamon edustajan ei tarvitse perustella erikseen kielteistä päätöstään.

Vuokraaja on vastuussa sopimuksessa määritetyn omavastuuosuuteen saakka kaikista kuluista ja vahingoista, jotka hän vuokraamolle aiheuttaa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Autolle aiheutuneen vahingonkorvauksen hinta määräytyy ammattikorjaamon hinta-arvion ja vuokraamon omien kulujen mukaan.  Kuluihin lasketaan mm. toimistokulut ja vuokraamon työtunnit 60 € / h, kuljetukset korjaamolle sekä vastapuolelle aiheutetut vahingot, koska vastapuolelle maksetut korvaukset nostavat autovuokraamon vakuutuksen hintaa. Vastapuolen vahinko on laskettava mukaan kokonaisvahinkoon ja korvattava täysimääräisenä omavastuuosuuteen saakka. Jos korvauksia maksetaan vastapuolelle vuokraamon auton vakuutuksesta, niin vakuutuksen hinnannousu pitää laskea mukaan korvaukseen. Vakuutusyhtiö lähettää tarvittaessa tästä erillisen todistuksen.

Jos esimerkiksi asiakas on valinnut omavastuuksi 1500 euroa ja törmännyt toiseen autoon, niin asiakkaan on korvattava vuokraamon autolle aiheutunut vahinko 1500 euron omavastuosuuteen saakka laskettuna seuraavat kolme kohtaa:

  1. Kustannus, joka määritellään joko vuokraamon oman arvion mukaan, tai jos se ei riitä asiakkaalle, niin ulkopuolisella korjaamolla, jonka vuokraamo valitsee. Tällöin teetetään kustannuslaskelma, josta korjaamo yleensä laskuttaa erikseen.
  2. Vuokraamon omat kulut: työtunnit, auton vienti kustannusarvioon ja haku sieltä pois (2h), auton vienti korjaamolle (Vuokraamon valitsema, ellei muuta sovita, ja haku sieltä pois (2h), korvaus vuokramenetyksestä, siltä ajalta kun auto on poissa vuokraamon käytöstä. Jos auto on kolhittu niin pahasti, että sitä ei voi vuokrata, myös seisonta-aika siltä ajalta, kunnes auto on korjattu. Polttoainekulut. Vuokramenetyskulut vuokraamon tariffin mukaan niiden päivien osalta kun autoa ei ole voinut vuokrata.  Työkorvaus vuokraamon työkorvaus 60 € /h. Jos asiakas riitauttaa vahingonkorvauslaskun, niin vuokraamon osalta työkorvaus on 90 € / h ja asianajajan korvaus 200-240 € /h. Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
  3. Vastapuolelle aiheutettu vahinko, jonka ilmoittaa yleensä vastapuoli tai vastapuolen vakuutusyhtiö. Vastapuolen vahinko lasketaan mukaan vahingonkorvaukseen. Vastapuolelle maksettu korvaus vaikuttaa nostaa vakuutuksen hintaa ja vakuutusyhtiö tarjoaa vaihtoehtona Vuokraamolle mahdollisuutta maksaa vastapuolen korvaukset itse, jolloin vakuutusmaksut eivät nouse.

Auton vahingoksi katsotaan myös kaikki autolle aiheutunut vahinko, mikä on tapahtunut vuokra-aikana, vaikka asiakas ei olisi mielestään kolaroinut autoa. Esim. yön aikana tapahtunut ilkivalta, kova tuuli, joka tempaisee takaoven ja rikkoo oven lasin, tai jos auton kahva jää käteen (esim. jos ovet ovat lukossa ja asiakas kuitenkin nykäisee liukuoven kahvasta, niin se voi napsahtaa poikki), eivät ole sellaisia tilanteita, että asiakas voisi välttää korvausvastuun. Siksi asiakkaan on tärkeää vuokran alkaessa käydä auto läpi ja todeta sen kunto, esim. kahvojen  ja ovien osalta, ettei myöhemmin tule epäselvyyksiä oliko joku vika jo autossa vai ei ottaessa autoa käyttöön.

Vuokraajan vastuu on rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Jos autoa on kolhittu vuokra-ajan sisällä useammasta eri kohdasta, jokainen kolarikohta katsotaan erillisenä vahinkona. Perusomavastuuta voi pienentää asiakkaan toimesta vuokraamon asettamaan rajaan saakka. Omavastuun pienennys yli 12m3 autoissa ainoastaan 800€ saakka, jos ilma on huono tai muista erikseen perustelemattomista syistä, vuokraamolla on oikeus olla antamatta omavastuun alennusta asiakkaalle.

 

Omavastuut:

6-7m3 1000 €/250€ (lisämaksu 20€)

8-11m3 1500€ / 350€ (lisämaksu 20€)

12-15 1800€ / 400€ (lisämaksu 20€)

16-20m3 / 800€ (lisämaksu 30€)

OMAVASTUU EI OLE VOIMASSA, JOS…

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen ahtaissa tiloissa, esim. parkkihallissa, tai ajamalla liian matalalta, jolloin auton katto kolhiintuu, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö (esim. että on ajettu käsijarru päällä ja rikottu jarrut ja kytkin).

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Jos ajoneuvo ajaa henkilö, jota ei ole ilmoitettu varausvaiheessa kuljettajaksi, niin silloin on rikottu vuokrausehtoja ja mahdollinen vahinko pitää maksaa täysimäräisenä.

Jos vuokraajalle ei ole esittää ennen ja jälkeen -kuvia, joilla todistaa, että ei ole kolaroinut ajoneuvoa, niin hän on silloin rikkonut vuokrausehtoja ja hän on velvollinen korvaamaan mahdollisen uuden vahingon täysimääräisenä.  Asiakas on velvollinen kuvaamaan ajoneuvon ennen ja jälkeen vuokrauksen hänelle lähetetyn kuvauslinkin kautta (hakuohjeissa linkki), niin että kuvat ovat siirtyneet vuokraamon serverille.  On myös hyvä, että asiakas ottaa myös itselleen kuvat autosta. Jos linkki ei toimi, niin silloin asiakkaan pitää ottaa kuvat, niin että kaikki pinnat on kuvattu ja lähettää ne vuokraamon sähköpostiin info@vuokraapaku.fi heti vuokran alussa ja palautuskuvat kun on palauttanut auton, sekä kuvan polttoainemittarista ja nokkakärryistä. Jos ajoneuvolla huomataan vuokrauksen jälkeen uusi vahinko, eikä asiakkaalla ole esittää kuvia tai niitä ole lähetetty serverille, tai että ne on niin huonolaatuisia, että niistä ei saa selvää, niin silloin on rikottu vuokrausehtoja ja mahdollinen vahinko pitää maksaa täysimäräisenä.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

6. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite vuokraamolle. Vuokraamo tarjoaa asiakkailleen lasivakuutuksen ilman erillistä maksua. Lasivahingon omavastuu on 200 euroa. Asiakas on vastuussa rengasvahingosta 200 € omavastuun saakka, koska lähtökohtaisesti katsomme, että rengasrikko on tapahtunut vuokrauksen aikana ja asiakas on siitä silloin vastuussa. Siksi on hyvä tarkistaa auton renkaat, ennen kun lähtee autolla liikkeelle.

7. VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen autoa hakiessaan maksukortillaan tai käteisellä. Nettivarauksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus maksaa auto ennakkoon eri maksuvälineillä. Jo vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla vuokraamo varmistaa, että vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa. Erityisesti todetaan, että vuokraamolla on oikeus silloin, kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat, maksut ja sakot, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus, milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi kaksi luottokorttia.

8. TOIMITUSEHDOT

Zen and Trading Oy (Vuokraapaku.fi ja Helppomuutto.fi) 0898710-2 (jäljempänä verkkokauppa) vuokraa ajoneuvoja yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot:

WWW.VUOKRAAPAKU.FI

Sähköposti: info@vuokraapaku.fi Puhelin: +358 44 530 4444 Postiosoite: Lintulahdenkatu 6, 00500, Helsinki

Tilaaminen:

Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: helpdesk@vismapay.com Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16) Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

9. REKLAMAATIOT

Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme info@vuokraapaku.fi. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos vuokraamo katsoo kuitenkin, että mahdollinen vuokraamon korvausvaatimus, (esim. kolarivahinkotilanteissa) on kiistaton, niin vuokraamolla on oikeus viedä asia Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin riita-asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa keskeytyy.

10. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Välittömät kohtuulliset kustannukset ovat matkakulut, taksikulut tai polttoainekulut oman auton käytöstä, jotta asiakas saa korvaavan auton mahdollisimman nopeasti tilalle. Asiakkaan muuttoavun työtunteja tai muita vastaavia menetyksiä vuokraamo ei korvaa.

11. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika katsotaan päättyneeksi, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta myöhästymissakko vuokra-auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä ja vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Sakko on ensimmäiseltä tunnilta 90 euroa, sekä 25 euroa jokaiselta seuraavalta tunnilta. Erikoiskokoisissa autossa 16m3 – 20m3 ensimmäinen  myöhästymistunti on 120 euroa / alkava tunti ja seuraavat 40 euroa / alkava tunti. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava tankattuna samaan kohtaan, missä tankkimittari oli autoa otettaessa käyttöön. Auton kulutus ilmoitetaan erikseen vuokrasopimuksessa ja kun asiakas aloittaa vuokrauksen, hänen pitää nollata trippimittari. Kun asiakas palaa takaisin, hän näkee, paljonko hän on ajanut ja tankkaa sopimuksessa määritellyn kulutuksen mukaan. Jos auton tankki on täynnä, niin asiakkaan ei tarvitse laskea erikseen tankattavan polttoaineen määrää, vaan se riittää, että hän tankkaa auton täyteen ajon jälkeen. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta. Jos asiakkaalla ei ole todistaa kuvilla, että hän on palauttanut nokkakärryt, niin veloitamme kadonneista nokkakärryistä 200 euroa. Jos asiakas on jättänyt nokkakärryt pakettiauton tavaratilaan, niin että nokkakärryt on pystyasennossa tai renkaat alaspäin, niin siitä seuraa sakko 40 euroa.  Nokkakärry kuuluu jättää nokka alaspäin ajohytin seinää vasten, jotta se ei kolhisi tavaratilaa ajaessa. Jos asiakas on pysäköinyt auton väärälle alueelle, sakkopaikalle tai toisen autovuokraamon alueelle ja joudumme erikseen siirtämään autoa meidän vuokra-alueelle, veloitamme siitä 60 € sakon.

12. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, asiakkaalle ei seuraa siitä hyvitystä. Auto voidaan kuitenkin palauttaa ainoastaan sovitusti vuokraamon kanssa. Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

13. AUTON AVAIMET

Auton avaimia ei saa jättää muualle, kuin vuokraamon kanssa sovittuun paikkaan ja aikaan. Tästä sopimuksesta pitää olla todisteena kirjallinen näyttö. Jos asiakas jättää avaimet kiellosta huolimatta muualle kuin sovittuun paikkaan ja aikaan, niin vuokraamolla on oikeus sakottaa asiakasta 600 euron summalla sekä tämän lisäksi veloittaa asiakkaalta autolle aiheutetut vahingot täysimääräisenä. Näihin vahinkoihin liittyy muuan muassa varkaus, ilkivalta sekä kolarivahingot.

14. AUTOVARAUKSEN PERUMINEN

Varauksen perumisesta perimme 10 euron palvelumaksun. Jos aikaa varauksen alkuun on alle 48h mutta yli 24h, veloitamme palvelumaksun lisäksi 50% vuokrahinnasta. Jos varauksen alkuun on alle 24h, veloitamme koko vuokrahinnan.

14. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen palauttamaan auton välittömästi kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

15. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lainmukainen alioikeus.