Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 08.10.2019. Viimeisin muutos 08.01.2020.

Kysymme sopimuksen päteväksi saattamisessa asiakkaan henkilötietoja kuten nimeä, henkilötunnusta, työ- ja kotiosoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja luottokorttitietoja sekä varmennamme ajoluvan asiakaspalvelutilanteessa tai valokuvan avulla.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan tietosuojalakia (5.12.2018/1050) emmekä luovuta kuluttajien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Toiminimi Zen and Trading Oy
Yritysmuoto Osakeyhtiö 08.04.1992 Patentti- ja rekisterihallitus
Kotipaikka HELSINKI 08.04.1992 Patentti- ja rekisterihallitus
Yrityksen kieli Suomi 11.09.1992
Postiosoite Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI
Sähköposti info@vuokraapaku.fi
www.vuokraapaku.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Rostislav Aalto

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakkaan tekemä tilaus ja siinä tarvittavat tiedot jotka mahdollistavat palvelun tuottamisen asiakkaalle). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa autovuokrauspalvelu ja asiakassuhteen tehokas sekä joustava hoitaminen. Myös viranomaisasiointi vaatii meitä säilyttämään asiakastiedot ja henkilötunnuksen. Asiakastiedot voidaan  tarvittaessa luovuttaa pysäköintivalvojille ja poliisille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, mahdollinen yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin lakisääteinen velvollisuutemme tai palvelun suorittaminen vaatii.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Keräämme käyttäjää koskevia tietoja tarvittaessa kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSET, PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).